^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


НОВО У ПОНУДИ!

ДИГИТАЛНО ПАКЕТ ИЗДАЊЕ

ЧАСОПИСА ФИНРАР ЗА 2021.

ПЛУС 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. И 2020. ГОДИНА!

ДИГИТАЛНО ПАКЕТ ИЗДАЊЕ

Get Adobe Flash player

Пријава

Здесь нашел интересный обзор

Финрар је основан као друштво за научно-истраживачку и издавалачку дјелатност и интелектуалне услуге. Назив "Финрар" представља скраћеницу од ФИНансије, РАчуноводство, Ревизија. Основне дјелатности Финрар-а су:

 • истраживање и експериментални развој у друштвеним наукама;
 • рачуноводствени, књиговодствени и ревизиони послови, као и савјетодавни послови у вези са порезом;
 • пословни и менаџмент консалтинг;
 • остало финансијско посредовање;
 • издавање књига, брошура и других публикација;
 • издавање новина;
 • издавање часописа и сличних периодичних издања;
 • остала издавачка дјелатност, и 
 • образовање одраслих и остало образовање.

Финрар од 1999. године издаје научно-стручни часопис "ФИНРАР"  који обрађује актуелне теме из области рачуноводства, ревизије, финансија, пореза, јавних набавки и финансијских тржишта. У часопису "ФИНРАР" своје научне и стручне радове објављују еминентни стручњаци са подручја бивше Jугославије и шире.  

Од 2010. године Финрар издаје и квартални научни часопис за економију "Финансинг" који је одлично прихваћен од стране читалаца.

 

 Р Е Д А К Ц И Ј А    Ч А С О П И С А   Ф И Н Р А Р 

 

Главни и одговорни уредник
Проф. др Драган Микеревић

 

Редакциони одбор:

 • Проф. др Новак Кондић (предсједник)
 • Проф. др Драган Микеревић (члан)
 • Проф. др Јанез Прашникар (члан)
 • Проф. др Ката Шкарић Јовановић (члан)
 • Проф. др Душко Шњегота (члан)
 • Проф. др Силвије Орсаг (члан)
 • Проф. др Марина Себастијановић (члан)